การสร้างโครงการ

5 ขั้นตอนในการสร้างโครงการ

การสร้างโครงการ ในแต่ละครั้งที่มีการพัฒนาโครงการขึ้นมาหรือมีการกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นต้องมีลักษณะต่างๆเพื่อให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ หรือดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีข้อกำหนดมากมายหรือแบบแผนมากมายที่ทำให้โครงการต่างๆเป็นโครงการที่จะต้องผ่านรูปแบบในการคิดวิเคราะห์หรือการวางโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้คนในหน่วยงานหรือคนในองค์กรสามารถดำเนินโครงการเหล่านี้

ไม่ได้ตามแนวทางที่เหมาะสมในการคิดโครงการจึงต้องมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้ที่มีการดำเนินโครงการและการแบ่งขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกำหนดโครงการขึ้นมาหรือการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้และก่อตั้งโครงการขึ้นมาอย่างเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทที่ได้วางไว้จะแบ่งด้วยการในส่วนของ 5 ขั้นตอน

 1 ขั้นตอนความคิดริเริ่มการจัดตั้งโครงการ ในส่วนนี้เองจะเป็นการคิดเริ่มโครงการขึ้นมาโดยอาศัยภาพรวมกว้างๆไว้ก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดคิดผลกระทบและความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรหรือเวลาก็ตาม การกำหนดข้อมูลขึ้นมากำหนดว่าจะทำอะไรกับโครงการและจุดมุ่งหมายของโครงการคืออะไร วิเคราะห์ผลกระทบให้ได้มากที่สุดว่าโครงการจะดำเนินไปในทิศทางใดและหาคำตอบว่าเหตุผลในการดำเนินโครงการคืออะไร

2 กำหนดเป้าหมายของโครงการ ในส่วนการกำหนดเป้าหมายโครงการนี้คือการที่เมื่อเราหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จะต้องกำหนดว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แก้ไขปัญหาในส่วนใดและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่การกำหนดหรือการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือในส่วนของงบประมาณเป็นเรื่องที่จะต้องทำในขั้นตอนที่ 2 นี้ 

3 ขั้นตอนการผลิตโดยการจัดทำ เมื่อถูกกำหนด ได้แล้วโครงการเหล่านี้ถูกนำเสนอจนผ่านแล้วสามารถดำเนินโครงการไปได้โดยใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดจากบริษัท ซึ่งแผนการจัดทำรายละเอียดของทรัพยากรต่างๆจะถูกวิเคราะห์ผ่านมาไว้ก่อนแล้วว่าสามารถใช้ทรัพยากรอะไรได้บ้าง ในส่วนนี้จะต้องผลิตในตัวของโครงการออกมาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้ทรัพยากรวัตถุดิบหรือแรงงานหรือแม้แต่ต้นทุนต่างๆเพื่อผลิตหรือก่อสร้างในส่วนที่ได้จัดทำและกำหนดตามคู่มือและแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบของโครงการ 

4 การปฏิบัติการหรือการทำงาน ในส่วนนี้จะต้องมีการใช้ผลงานของโครงการต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในส่วนของโครงการ จะทำในข้อปฏิบัติประสานงานผลิตผลงานกับองค์กรและเจ้าของเช่นนี้ผลงานจะถูกพัฒนาในส่วนของการจัดทำนี้เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคนิคเชิงปฏิบัติการ

5 การจบโครงการหรือปิดโครงการ ในส่วนนี้เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วโครงการออกมาเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วมีการตรวจสอบที่ผ่านขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้น ในส่วนนี้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายในการจบโครงการในโครงการจะต้องรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดในโครงการนี้เข้ามาเพื่อทำสรุปผลต่างๆนำเสนอแก่ผู้บริหารว่าในการดำเนินโครงการต่างๆมีอุปสรรคอะไรบ้างและใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดำเนินโครงการ